Remissyttrande över Stockholmsregionens Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa, diarienummer RS 2020–0457.

Sundbyberg 2021-06-17
Mottagare Regionstyrelsen, Rotel 2 registrator.lsf@sll.se
Vår referens: Sari Nykvist

DHR:s mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång. De förändringar och förbättringar vi ser behövs, bygger på våra erfarenheter av att leva med nedsatt rörelseförmåga. Vi är experter på hur det är att leva i ett otillgängligt samhälle och vi delar mer än gärna med oss av vår kunskap, våra erfarenheter och de lösningar vi ser finns.

Inledning

Att leva självständigt och att delta i samhället, att leva självbestämda liv med lika valmöjligheter som andra, oavsett funktionsförmåga, är vad DHR Stockholms läns distrikt strävar efter i allt arbete vi gör.

För att det offentliga ska respektera mänskliga rättigheter i både ord och handling så förutsätter det ett mångfaldigt offentligt handlande som möjliggör och resulterar i ett fullt och faktiskt deltagande för personer med funktionsnedsättning.

Nedsatt rörelseförmåga i kombination med flera och ibland omfattande funktionsnedsättningar kan innebära en ökad sårbarhet.

Därför kan flera kontakter med psykiatrivården och annan typ av vård behövas.

Den psykiska ohälsan kan ha många orsaker där funktionsnedsättningen kan vara en orsak till sämre hälsa. Oavsett vad man har att hantera så måste samhället och sjukvård som erbjuds möta människor med funktionsnedsättningar utifrån en respekt och medvetenhet om alla människors lika värde och värdighet.

Det ställer krav på en sjukvård som har den kunskap och kompetens som behövs för att säkerställa, främja och fullt ut förverkliga alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med

funktionsnedsättning. Där är vi inte än, anser DHR Stockholms läns distrikt

Med det som utgångspunkt lämnar DHR Stockholms läns distrikt synpunkter på Stockholmsregionens strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa.

DHR Stockholms läns distrikt ser mycket positivt på att region Stockholm har tagit fram en strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa. Att strategin så tydligt utgår ifrån mänskliga rättigheter och Agenda 2030 och att strategin dessutom nämner vikten av att inte diskriminera någon är mycket bra.

Dock behöver regionens företrädare bli bättre på efterlevnaden av Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I förhållande till vårt yttrande om strategin kan bland annat artikel 8, (Medvetandegörande om situationen för personer med funktionsnedsättning) Artikel 9, (tillgänglighet) Artikel 19, (Rätt att leva självständigt och att delta i samhället), Artikel 24 (utbildning) och Artikel 25 (Hälsa) nämnas.

Om strategins två huvudinriktningar samt målbild

Här har regionen ett proaktivt förhållningssätt där målet är att utveckla psykologiska och sociala förmågor hos individen. På detta sätt önskar regionen uppnå förebyggande effekter på psykisk ohälsa. Svåra påfrestningar som kan leda till ohälsa vill regionen motverka genom att stärka individens egen motståndskraft och förmåga att förebygga ohälsa. Här tänker regionen rätt, men agerar delvis i motsatt riktning, menar vi.

Redan 2019 togs ett beslut, i regionen, om att Linden psykiatrimottagning skulle stänga. Den enda psykiatrimottagning i regionen där det fanns en samlad kompetens kring intellektuella funktionsnedsättningar, kognitiv problematik och talsvårigheter.

Har man talsvårigheter eller inget tal alls så behövs det kompetent personal som är kunnig inom alternativa sätt att kommunicera på, som exempelvis via bliss, som är ett symbolspråk.

Omfattande funktionsnedsättningar kan innebära att mer tid och fler besök behövs i kontakten med vården, eftersom det kan ta längre tid att lära känna en patient med talsvårigheter. Mer tid och fler besök var något som fanns att tillgå på Lindens psykiatrimottagning. Något som vi sällan upplever finns inom primärvården.

Visst kan vi i DHR Stockholms läns distrikt förstå tanken med att den kompetens som fanns samlad på Lindens psykiatrimottagning ska finnas att tillgå i den ordinarie primärvården. Tanken är god, men steget dit är

mycket långt. Innan regionen fattar beslut om att stänga verksamheter som erbjuder en god vård med kompetent personal måste man veta att det finns fungerande alternativ. Med det menar vi att en medvetenhet om situationen för personer med funktionsnedsättning måste finnas. Är vårdpersonal medveten om funktionshinderperspektiv på vården finns en betydligt större möjlighet att skapa respektfulla möten utan risk för diskriminering.

Fördomar och attityder är något som vi i funktionsrättsrörelsen möts av. Där bör regionen inkludera den kunskap vi kan erbjuda och bidra med på nya sätt. Låt oss samtala om hur vi gör det.

Ett alternativ som finns inom habiliteringen i dag är Bosse – råd, stöd och kunskapscenter, som regionen har avtal med. Där får man psykosocialt stöd om man har en funktionsnedsättning och har fyllt 16 år. Att den möjligheten finns är förstås bra men det räcker inte för att tillgodose de behov som finns av psykosocialt stöd, bland personer med funktionsnedsättning, anser vi.

Under rubriken ”Målbild” skrivs följande:

”Region Stockholms nämnder och bolag erbjuder bästa möjliga och jämlika förutsättningar för att barn, unga, vuxna och äldre i Stockholmsregionen ska kunna upprätthålla och utveckla sin psykiska hälsa och sitt psykiska välbefinnande i olika vardagsmiljöer under hela livsförloppet”.

För att möta målbilden nämns under punkt 5, ”Strategins angreppssätt”, att ett helhetsperspektiv ska antas, för att stödja de gemensamma processerna. Ett helhetsperspektiv som DHR Stockholms läns distrikt menar att regionen saknar. Det ser vi ofta i vår dialog med regionens företrädare och i den förda politiken. Funktionshinderperspektivet är inte inkluderat i det som regionen menar med ett helhetsperspektiv på hälsa.

Som vi skrivit i vårt remissyttrande om regionens nya folkhälsopolicy:

”Man kan inte i en Folhälsopolicy utrycka att man vill stärka förutsättningar för en god hälsa, minska hälsoklyftor och öka delaktighet för personer med funktionsnedsättning och samtidigt införa abonnemangsavgifter på hjälpmedel, minska antalet förskrivningsbara hjälpmedel och ta bort högkostnadsskyddet på hjälpmedel samt begränsa antal resor med färdtjänsten. Resor och hjälpmedel som till exempel skulle möjliggöra delaktighet i samhällslivet, träning på gym med mera”.

Många av oss lever med sjukersättning och att då införa fler kostnader

för oss som redan har små ekonomiska marginaler att röra oss med är ju knappast något som är förenligt med regionens ambition att erbjuda jämlika förutsättningar för att upprätthålla en god hälsa och välbefinnande, anser DHR Stockholms läns distrikt.

Under punkt 7 står följande om vardagsmiljö:

”Vardagsmiljö: Utveckla hälsofrämjande miljöer Barns, ungas, vuxnas och äldres vardag längs livsförloppet sker i olika miljöer. En hälsofrämjande miljö kan beskrivas som en plats eller ett socialt sammanhang där människor deltar i vardagliga aktiviteter och där olika faktorer i den fysiska och psykosociala miljön, i organisationen och bland olika personer samspelar”.

Det är en brist i strategin att tillgänglighet inte nämns överhuvudtaget, detta trots att tillgänglighet är en mänsklig rättighet. Tillgänglighet till den fysiska miljon, till information och kommunikation är en förutsättning för att personer med funktiosonsnedsättning ska kunna delta på lika villkor som andra och ha samma valmöjligheter som andra till sociala sammanhang och aktiviteter i vardagen, anser DHR Stockholms läns distrikt

Vårt yttrande har fastställts av distriktsstyrelsen. DHR Stockholms läns distrikt

Jaan Kaur                                                                     Sari Nykvist
ordförande ombudsman

Yttrandet stöds även i sin helhet av: Annika Stridh, Ordförande RBU Stockholm

Författare: regionsbloggen

DHR Region Stockholm omfattar hela Stockholms län. Inom regionen finns för närvarande tio avdelningar från Nynäshamn-Haninge i söder till Norrtälje i norr. Avdelningarna bevakar de primärkommunala frågorna som skola, tillgänglig miljö och liknande. Inom regionens ansvarsområde ligger bevakning av regions- och länsfrågor som till exempel arbetsmarknad, vård, habilitering, rehabilitering, kollektivtrafik och färdtjänst. Medlemmar med nedsatt rörelseförmåga ska ha ett avgörande inflytande som återspeglas i styrelser och andra beslutande organ.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: