Remissyttrande över Stockholmsregionens Folkhälsopolicy för Region Stockholms arbete för en god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen, diarienummer RS 2020-0535.

Sundbyberg 2021-06-17
Mottagare: Regionstyrelsen, Rotel 2 registrator.lsf@sll.se
Vår referens: Sari Nykvist

DHR:s mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång. De förändringar och förbättringar vi ser behövs, bygger på våra erfarenheter av att leva med nedsatt rörelseförmåga. Vi är experter på hur det är att leva i ett otillgängligt samhälle och vi delar mer än gärna med oss av vår kunskap, våra erfarenheter och de lösningar vi ser finns.

Inledning

Att leva självständigt och att delta i samhället, att leva självbestämda liv med lika valmöjligheter som andra, oavsett funktionsförmåga, är vad DHR Stockholms läns distrikt strävar efter i allt arbete vi gör.

För att det offentliga ska respektera mänskliga rättigheter i både ord och handling förutsätts ett mångfaldigt offentligt handlande som möjliggör och resulterar i ett fullt och faktiskt deltagande för personer med funktionsnedsättning.

Om policyn

I förslaget till Stockholmsregionens nya Folhälsopolicy konstateras redan i inledningens första mening att: ”En god hälsa både fysiskt och psykiskt är en viktig förutsättning för att människor ska kunna göra det de vill i livet”.

Utöver det nämns i policyn ”att alla människor ska få likvärdiga möjligheter att nå den hälsa som är individuellt möjlig”. Vidare skrivs att Region Stockholms vision är: ”En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut.” och slutligen poängteras i policyn att: ”En sådan frihet kräver individuellt ansvarstagande och strukturella förutsättningar”. Det här ger uttryck för en vilja och en ambitionsnivå som vi kan stödja,

men för att regionen ska kunna leva upp till det som det som strävas efter i policyn behövs mer.

Om förutsättningar

Hela förslaget till ny Folhälsopolicy andas en vilja till att skapa förutsättningar för en god hälsa och för att minska hälsoklyftorna, i hela befolkningen.

Det vill regionen göra, bland annat, genom att skapa attraktiva livsmiljöer, stödjande strukturer, miljöer för fysisk aktivitet samt genom att samhällsservice främjas. Dessutom uttrycks det, i policyn att ett särskilt fokus ska ligga på att stärka förutsättningar för de grupper som behöver det mest.

Samtidigt ser vi i DHR Stockholms läns distrikt hur samma Stockholmsregion som så tydligt vill undanröja riskfaktorer för ohälsa bidrar till att skapa ohälsa bland personer med funktionsnedsättning. Det menar vi blir resultatet av en politik som saknar ett helhetsperspektiv.

Man kan inte i en Folhälsopolicy utrycka att man vill stärka förutsättningar för en god hälsa, minska hälsoklyftor och öka delaktighet för personer med funktionsnedsättning och samtidigt införa abonnemangsavgifter på hjälpmedel, minska antalet förskrivningsbara hjälpmedel och ta bort högkostnadsskyddet på hjälpmedel samt begränsa antal resor med färdtjänsten. Resor som till exempel skulle möjliggöra delaktighet i samhällslivet, träning på gym med mera.

Hjälpmedel

Hjälpmedel är en nödvändig förutsättning för många av oss för att vi ska kunna delta i samhället, i vardagen, i skolan, i arbetslivet och på fritiden, på lika villkor som andra. Detta gäller i många stycken även färdtjänst, hemtjänst och ledsagning. Allt måste fungera.

För många av oss är hjälpmedel ett måste för att kunna ta hand om vår hälsa och för att bibehålla den. Tillgången till bra och säkra hjälpmedel får vi genom en fungerande förskrivning som utförs av professionen.

Många som använder hjälpmedel lever på sjukersättning.

Förutom kostnader för hjälpmedel har man oftast även kostnader för hemtjänst, sjukvård och läkemedel.

Att tvinga människor att välja bort hjälpmedel för att man inte har råd att behålla dem är inte acceptabelt..

För att regionens styrdokument ska leva upp till de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030 och till Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning måste ord och handling överensstämma. Man kan inte som nu säga en sak och göra en annan.

Vårt yttrande har fastställts av distriktsstyrelsen. DHR Stockholms läns distrikt

Jaan Kaur                                                                     Sari Nykvist
ordförande ombudsman

Yttrandet stöds även i sin helhet av: Annika Stridh, Ordförande RBU Stockholm

Kerstin Kjellin, Ordförande Neuro Stockholm Län

Författare: regionsbloggen

DHR Region Stockholm omfattar hela Stockholms län. Inom regionen finns för närvarande tio avdelningar från Nynäshamn-Haninge i söder till Norrtälje i norr. Avdelningarna bevakar de primärkommunala frågorna som skola, tillgänglig miljö och liknande. Inom regionens ansvarsområde ligger bevakning av regions- och länsfrågor som till exempel arbetsmarknad, vård, habilitering, rehabilitering, kollektivtrafik och färdtjänst. Medlemmar med nedsatt rörelseförmåga ska ha ett avgörande inflytande som återspeglas i styrelser och andra beslutande organ.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: