Remissyttrande inför planerade trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022, (T22) diarienummer TN 2020–1386

Sundbyberg 2021-06-04

Mottagare: registrator.tf@sll.se

Vår referens: Sari Nykvist

DHR:s mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång. De förändringar och förbättringar vi ser behövs, bygger på våra erfarenheter av att leva med nedsatt rörelseförmåga. Vi är experter på hur det är att leva i ett otillgängligt samhälle och vi delar mer än gärna med oss av vår kunskap, våra erfarenheter och de lösningar vi ser finns.

Inledning

De synpunkter som DHR Stockholms läns distrikt lämnar i detta yttrande är generella. Vi har valt att göra så, eftersom vi saknar tillräckligt god kunskap om lokala förhållanden, för att kunna ge linjespecifika förslag till ändringar.

Att leva självständigt och att delta i samhället, att leva självbestämda liv med lika valmöjligheter som andra, oavsett funktionsförmåga, är vad DHR Stockholms läns distrikt strävar efter i allt arbete vi gör.

För att det offentliga ska respektera mänskliga rättigheter i både ord och handling så förutsätter det ett mångfaldigt offentligt handlande som möjliggör och resulterar i ett fullt och faktiskt deltagande för personer med funktionsnedsättning. Det innebär bland annat att vi på lika villkor som andra ska ha tillträde till och tillgång till det kollektivtrafiknät som Stockholms lokaltrafik ansvarar för.

I Trafikförvaltningens riktlinjer uttrycks att: Det ska vara en självklarhet för alla att kunna välja att resa kollektivt. (1.4).

Det är en bra ambitionsnivå att utgå ifrån och som DHR Stockholms läns distrikt kan stödja. Där är vi inte än, men vi kan vara överens om att det är dit vi ska.

I remissen framgår att Trafikförvaltningen tacksamt tar emot synpunkter från kommunerna och från funktionshinderorganisationerna och det är bra. Det är tillochmed absolut nödvändigt att Trafikförvaltningen lyssnar till våra synpunkter och tar hänsyn till dem.

Samverkan som sker tidigt i alla förändringsprocesser krävs för att göra rätt från början. Det tjänar alla på.

Tillgänglighet

Remissen saknar en tydlig definition av tillgänglighet. Det gör att vi inte riktigt vet vad som avses med tillgänglighet i remissen.

Avsaknaden av en definition av tillgänglighet medför, erfar vi, att funktionshinderperspektiv av tillgänglighet lätt glöms bort.

Dessutom underlättar en definition av vad som menas med tillgänglighet arbetet för dem som ska verkställa Regionens olika styrdokument, riktlinjer och policyers, anser DHR Stockholms läns distrikt.

Rättighetsfokus

Ingenstans i remissen lyfts Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. eller Agenda 2030.

Ett tydligt rättighetsfokus i Regionens samtliga styrdokument skulle bidra till en nödvändig medvetandehöjning i arbetet med att uppställda mål, anser DHR Stockholms läns distrikt.

1.1            Övergripande mål

Med en förväntad befolkningstillväxt i regionen ställs krav på att kollektivtrafiken utvecklas i samma takt som hela trafiksystemet. Ett ökat kollektivt resande ska främjas framför privatbilism.

Ett bra övergripande mål, anser vi. Dock krävs det att tillgängligheten i kollektivtrafiken ständigt förbättras för att flera av regionens invånare med funktionsnedsättning ska kunna välja att åka kollektivt.

Ett hela resan perspektiv behövs som bland annat inkluderar:

 • tillgång till och tillträde till alla trafikslag.

Biljettsystemet måste ta hänsyn till att alla inte kan använda den teknik och appar som erbjuds i samband med biljettköp

 • Alternativa sätt att köpa biljett måste finnas som dessutom är lättåtkomliga för alla.
  • Ersättningsbussar som sätts in måste vara tillgängliga ur ett funktionshinderperspektiv.
  • Tillräckligt med tid måste finnas för att byte av tåg eller annat trafikslag kan hinnas med trots en funktionsnedsättning som gör att bytet kan ta längre tid.
  • Gott om sittplatser i väntan på kollektivtrafik.
  • Bra och tydlig skyltning om var man ska, är viktigt, samt att information ges i högtalare vid hållplatsen, som även inkluderar information om trasiga hissar. (Alla kan inte använda appar).
 • Förbättrad och tillgänglig ledsagning i samband med resa.
  • Utbildning av all personal i både bemötande och hantering av liftar/ramper på buss och tåg.

Det ovan nämnda är exempel på hur kollektivtrafiken skulle kunna förbättras och samtidigt bidra till att flera resenärer med funktionsnedsättning kan och vågar välja att resa med kollektivtrafiken. Vetskapen om att hela resan fungerar är avgörande för att personer med funktionsnedsättning ska känna trygghet i valet av att resa kollektivt, anser DHR Stockholms läns distrikt

Färdtjänst

Som en del i trafikförsörjningsprogrammet ingår Färdtjänsten. Färdtjänsten ska vara ett komplement till kollektivtrafiken och resor efter behov ska vara norm.

I remissen framgår att: Kollektivtrafiken ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att skapa tillgänglighet till arbete, service och fritidsaktiviteter.

Färdtjänsten ska, precis som kollektivtrafiken, bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att skapa tillgänglighet till arbete, service och fritidsaktiviteter.

Försämringar i färdtjänsten i form av resebegränsningar om 500 enkelresor/år innebär att de som har svårast att resa har fått det ännu svårare. Som rullstolstaxiresenär kan extra tilldelning av resor endast beviljas för arbetsresor, studieresor i samband med högskolestudier samt resor till- och från daglig verksamhet.

DHR Stockholms läns distrikt kan inte acceptera de sämre villkor som färdtjänstresenärer har.

En avslutande kommentar

För att nå målen om en attraktiv region med ett smart kollektivtrafiksystem som dessutom lever upp till en hållbar utveckling och till mänskliga rättigheter så förutsätter det att personer med funktionsnedsättning inkluderas och accepteras som en del av den mänskliga mångfalden med en självklar rätt till fullt och faktiskt deltagande i samhället, där vi ses som en tillgång, fulla av kapacitet som tas till vara och som på så sätt är med och bidrar till en välmående och attraktiv Stockholmsregion, som står väl rustad inför framtiden.

Vårt yttrande har fastställts av distriktsstyrelsen. DHR Stockholms läns distrikt

Jaan Kaur                                                                     Sari Nykvist
ordförande ombudsman

Författare: regionsbloggen

DHR Region Stockholm omfattar hela Stockholms län. Inom regionen finns för närvarande tio avdelningar från Nynäshamn-Haninge i söder till Norrtälje i norr. Avdelningarna bevakar de primärkommunala frågorna som skola, tillgänglig miljö och liknande. Inom regionens ansvarsområde ligger bevakning av regions- och länsfrågor som till exempel arbetsmarknad, vård, habilitering, rehabilitering, kollektivtrafik och färdtjänst. Medlemmar med nedsatt rörelseförmåga ska ha ett avgörande inflytande som återspeglas i styrelser och andra beslutande organ.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: