Remissyttrande avseende förslag till Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen, RS 2020–0827

Mottagare: registrator.lsf@sll.se

Vår referens: Sari Nykvist

2021-04-30

DHR:s mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång. De förändringar och förbättringar vi ser behövs, bygger på våra erfarenheter av att leva med nedsatt rörelseförmåga. Vi är experter på hur det är att leva i ett otillgängligt samhälle och vi delar mer än gärna med oss av vår kunskap, våra erfarenheter och de lösningar vi ser finns.

Inledning

DHR Stockholms läns distrikt har tagit del av regionens förslag

till Folkbildningsstrategi. De synpunkter som vi lämnar i vårt yttrande ger uttryck för hur väl vi tror att strategins nuvarande utformning kan säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra och med samma valmöjligheter som andra, fullt ut och aktivt kan delta, i det utbud inom folkbildningsområdet som strategin syftar till att främja.

Vi instämmer i att det är viktigt att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet. DHR Stockholms läns distrikt är även positiva till den uttryckta viljan att samarbeta samt till viljan att nå samsyn genom dialog.

En inledande generell synpunkt är dock att strategin är alltför allmänt skriven. Det finns ingenting i förslagets nuvarande utformning som gör oss säkra på att ett tydligt funktionshinderperspektiv kommer att genomsyra regionens arbete med Folkbildningsstrategin.

Personer med funktionsnedsättning nämns en gång i hela strategin och det är på sidan 15. Där står följande:

”Att prioritera insatser för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhället utifrån vars och ens förutsättningar”.

DHR Stockholms läns distrikt kan hålla med om att ambitionsnivån som uttrycks i meningen ovan är bra, men strategin saknar ett tydligt svar på hur det faktiskt ska genomföras.

I Strategins sammanfattning står att ambitionsnivån är att ge en riktning i arbetet med folkbildningsfrågor i Stockholmsregionen. Strategin ska även bidra till inspiration och stöd för kommunerna i deras arbete med folkbildningsfrågor.

Strategin kan säkerligen bidra till både inspiration och stöd, men att bara peka ut en riktning för arbetet med att förverkliga målen i strategin är problematiskt, anser vi.

Ett sådant förhållningssätt förutsätter att de som ska arbeta med att verkställa målen i strategin har kunskap och medvetenhet om livsvillkor och levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. DHR Stockholms läns distrikt har erfarenhet av att sådan nödvändig kunskap många gånger saknas. När sådan kunskap och erfarenhet saknas riskerar våra perspektiv att falla i glömska.

Agenda 2030 och mänskliga rättigheter

Det är bra och viktigt att de globala hållbarhetsmålen lyfts i strategin. DHR Stockholms läns distrikt anser dock att det är minst lika viktigt att mänskliga rättigheter synliggörs i dokumentet.

Sverige ratificerade Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning redan 2009. Regionen ska således följa rättigheterna i Konventionen. Det innebär att regionen i framtagandet av olika policydokument och strategier alltid ska göra en konventionskonform tolkning, vilket medför att innehållet i Folkbildningsstrategin, ska överensstämma med åtagande i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hur väl en konventionskonform tolkning gjorts av strategin avgör efterlevnaden av, i detta fall, Folkbildningsstrategins tillämpning i praktiken.

Ingenstans i strategin lyfts Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning eller Konventionen om barnets rättigheter, detta trots att Barnkonventionen är lag i Sverige, sedan 2020.

Ett tydligt rättighetsfokus i Folkbildningsstrategin skulle bidra till en nödvändig medvetandehöjning i arbetet med inriktningsområdena som finns i strategin, något som vi menar kan tillföra kunskap som gör att målen lättare kan uppnås.

Om strategins fyra inriktningsområden

Utbildningsnivån är lägre bland personer med funktionsnedsättning än i övriga befolkningen. Därför är Folkhögskolor och studieförbund viktiga resurser för kompetensförsörjningen bland de grupper vi företräder.

Folkhögskolor och studieförbund kan bidra med att utjämna utbildningsklyftor, men för att det ska vara möjligt för alla är fysisk tillgänglighet till bland annat lokaler, information och kommunikation absolut nödvändig. Det är också en förutsättning som krävs för att uppnå strategins vilja till ökad delaktighet i kulturlivet och i det egna skapandet. Att kunna delta på lika villkor som andra, att ha samma valmöjligheter som andra skapar förutsättningar för en god hälsa och bidrar till en förbättrad folkhälsa i befolkningen i stort.

Personer med funktionsnedsättning upplever att de har en sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Detta på grund av svagt inflytande, svag ekonomi och brister i tillgänglighet.

Här har regionen ett viktigt arbete att göra. Det arbetet ska göras tillsammans med funktionshinderrörelsen.

Samverkan sker mellan regionen och funktionshinderrörelsen. Det är en samverkan som ibland lämnar mer att önska. Här kan och bör förbättringar ske. Om modellen för förstärkt dialog i befintliga och nya forum bidrar till förbättringar för samverkan återstår att se, anser DHR Stockholms läns distrikt.

Vårt yttrande har fastställts av distriktsstyrelsen. DHR Stockholms läns distrikt

Jaan Kaur                                                                     Sari Nykvist
ordförande ombudsman

Författare: regionsbloggen

DHR Region Stockholm omfattar hela Stockholms län. Inom regionen finns för närvarande tio avdelningar från Nynäshamn-Haninge i söder till Norrtälje i norr. Avdelningarna bevakar de primärkommunala frågorna som skola, tillgänglig miljö och liknande. Inom regionens ansvarsområde ligger bevakning av regions- och länsfrågor som till exempel arbetsmarknad, vård, habilitering, rehabilitering, kollektivtrafik och färdtjänst. Medlemmar med nedsatt rörelseförmåga ska ha ett avgörande inflytande som återspeglas i styrelser och andra beslutande organ.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: